Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn ook te downloaden in PDF formaat


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging van Nederlandse groenvoederdrogerijen -V.N.G.- gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 1
Op alle overeenkomsten, gesloten met een lid van de V.N.G., zijn naast de onderhavige V.N.G., -voorwaarden van toepassing de meest recente versie van de Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoeder grondstoffen, zoals uitgegeven door de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren te Rotterdam, en Vereniging Amsterdamse Graanhandel te Amsterdam, voor zover in de onderhavige V.N.G. -voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken – hierna gezamenlijk aan te duiden als: deze Algemene Voorwaarden -.


Artikel 2
Iedere overeenkomst moet uiterlijk binnen twee dagen na de dag va de afsluiting worden bevestigd door de verzending van een verkoopbrief aan de koper en, voor zover sprake is van een tussenhandelaar, ook aan de verkoper, waarin naast de prijs en leveringstermijn vermeld staat om welk product het gaat en dat de transactie op deze Algemene Voorwaarden is geschied.


Artikel 3
Alle zaken blijven het eigendom van de verkoper totdat al haar vorderingen op de koper terzake van de door de verkoper ingevolge de betreffende overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekortschieten zijdens de koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan.


Artikel 4
Als plaats van levering en monster name geldt de plaats waar de zaken zijn vervaardigd, respectievelijk waar deze liggen opgeslagen. De zaken zijn voor rekening en risico van koper, met inachtneming van het gestelde in artikel 3, zodra deze bij verkoper of opslagplaats zijn geladen. De koper zendt vervolgens op straffe van verval van haar hiermee verband houdende dan wel hieruit voortvloeiende rechten één monster binnen drie dagen na de verzegeling naar een erkend laboratorium. Een her -analyse is mogelijk uiterlijk binnen een week na ontvangst van de uitslag van de eerste analyse. Deze her -analyse van een duplicaat -monster is mogelijk zowel op verzoek van koper als verkoper. Het eerste monsteronderzoek is voor rekening van koper. Het tweede op kosten van ongelijk. Van zowel de eerste analyse als van de her analyse wordt een afschrift van de uitslag door het laboratorium naar de verkoper gezonden. Indien verkoper of koper dit wenst geschiedt de monster name door een beëdigde factor, die door de koper wordt aangewezen.


Artikel 5
Indien op levering is verkocht, zal verkoper binnen de overeengekomen termijn moeten leveren, na een voorafgaande aanzegging. Tussen de aanzegging en de levering dienen minstens vijf werkdagen te verstrijken. Indien op afroep is verkocht zal de koper uiterlijk 14 dagen vóór het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn moeten afroepen. Levering moet na afroep plaats hebben, binnen 14 dagen nadat de afroep door de drogerij is ontvangen.


Artikel 6
In geval de koper niet – tijdig – afroept, of met ontvangst in gebreke blijft, is verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en betaling te verlangen, hetzij van de koper prijsverschil te vorderen op basis van dagwaarde ten tijde dat kopers in gebreke blijven met afroep of ontvangst vast stond.


Artikel 7
De Nederlandse Groenvoederdrogerijen produceren kunstmatig gedroogde luzerne, klaver en gras zowel in brokjes/pellets als in structuurbalen (diverse maatvoeringen). Belangrijke parameters waarop verkocht wordt zijn vocht, ruw eiwit en ruwe celstof, in de droge stof. Caroteen is soms een indicatieve waarde en wordt niet meer expliciet in de verkoopvoorwaarden vermeld. Het eiwitgehalte in de brokjes of balen wordt op de verkoopbrief vermeld afhankelijk wat onderling is afgesproken. Mocht het eiwitgehalte in het afgeleverde product lager zijn dan is afgesproken mag een korting worden toegepast van 2,25 €- cent per 100 kg per 0,1%. ondergehalte. Op de factuur dient duidelijk te worden vermeld om welk product en welke partij het gaat. Het vochtgehalte in de pellets mag maximaal 12% zijn. Het vochtgehalte in de structuurbalen mag maximaal 14% zijn. Brokjes of balen met een licht hoger vochtgehalte zijn leverbaar, echter met een reductie op de prijs, vast te stellen in de verhouding 1:1. Het zandgehalte mag maximaal 3,5% zijn. Brokjes met een licht hoger zandgehalte zijn leverbaar, echter met een reductie op de prijs, vast te stellen in de verhouding van 1:1.

Artikel 8
De betaling zal, indien niet anders daaromtrent is bepaald, geschieden á contant. Indien op rekening is verkocht, moet koper de gelden franco aan verkoper doen toekomen, binnen acht dagen na ontvangst van dienst factuur. Koper wordt geacht de factuur van verkoper te hebben ontvangen op de dag volgende op de factuur vermelde dag van verzending. De betaling dient te geschieden effectief in de valuta als vermeld op de factuur. Indien een partij in gedeelten wordt ontvangen, heeft de verkoper recht, telkens van elk gedeelte betaling te verlangen. Indien betaling niet tijdig geschiedt, heeft de verkoper, onverminderd zijn recht op onmiddellijke invordering, recht op wettelijke rente, vanaf de negende dag na ontvangst door de koper van de factuur van de verkoper. Alle nadelige gevolgen uit de te late betaling voortvloeiend, zijn voor rekening van de koper. Alle kosten, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. De verkoper is gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten te fixeren op 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 9
Indien de verkoper bepaalde zaken niet – tijdig – kan leveren, is verkoper gerechtigd na overleg met de koper, gelijkwaardige zaken te leveren , mits hij eventuele hogere transport kosten aan de koper vergoedt.


Artikel 10
Geschillen die ontstaan tussen koper en verkoper zijn onderworpen aan arbitrage volgens artikel 45 e.v. van de in artikel 1 van de onderhavige V.N.G.- voorwaarden bedoelde Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoeder grondstoffen.